Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

dr Christina Hall (USA), „Czas-Przestrzeń-Perspektywa w procesie zmian” zaawansowane szkolenie NLP (Warszawa)

13 września, 2019 @ 09:00 - 15 września, 2019 @ 14:00

zł2.580

Zapraszamy na 3-dniowy zaawansowany certyfikowany przez NLP CONNECTION warsztat dla Praktyków i Mistrzów Praktyków NLP pt

„Czas-Przestrzeń-Perspektywa Kontinuum” (Time-Space-View Continuum)

13-14-15 września, 2019 • Warszawa

prowadzony przez  dr Christinę Hall, NLP Meta-Master Trainer

po angielsku z tłumaczeniem symultanicznym na polski

Korzyści będą trwały przez całe życie!

Zapisy tylko mailem foley@foley.com.pl

http://www.chris-nlp-hall.com
 
Wpłaty za szkolenie:
a) wpłata wczesna: 2091,- zł (w tym 23% VAT) w całości do 13.VI.2019 r.
b) wpłata późna: 2337,- zł (w tym 23% VAT) wpłata w całości do 13.VII.2019 r.
c) wpłata ostateczna: 2583,- zł (w tym 23% VAT), wpłata w całości do 13.VIII.2019 r.
 
Na konto : ISI Ewa Foley ul.
Kleczewska 47/3, 01-826 Warszawa Nr 26124010371111000006938237, w tytule przelewu prosimy o podanie nazwiska UCZESTNIKA oraz CH.HALL 2019
 
Opis szkolenia:
“Czas to droga, na której składamy swoje życie godzina po godzinie.”
 
Nie można zaprzeczyć, że „czas” jest potężną siłą, która wpływa na wszystkie obszary naszego życia. W rzeczywistości „zegar” nigdy się nie zatrzymuje… zawsze „tyka”. Pięć lat przeminie niezależnie od tego, co robisz.
 
Na pierwotnym poziomie doświadczenia, wszystko istnieje jako proces – ciągła, nie kończąca się zmiana, w miarę jak Twoje doświadczenia przechodzą kolejne etapy. Każde doświadczenie reprezentuje „przejście”, które łączy przeszłość z teraźniejszością z przyszłością. Więc to, co tak naprawdę opisujemy to nie „czas”, tylko wydarzenia w różnych fazach rozwoju, to znaczy: zmiany.
 
Co to znaczy w kategoriach tak zwanego „zarządzania czasem”? To znaczy, że kiedy błędnie reprezentujemy i źle rozumiemy struktury „czasu”, nasze zdolności zarządzania „czasem” będą nas prowadziły w złym kierunku. Mówiąc wprost, nie ma czegoś takiego jak „zarządzanie czasem”. Nie możemy „zarządzać” czasem. Jednakże, rozumiejąc i dysponując „know-how” dotyczący tego jak struktury czasu działają wydajnie na głębszym poziomie, możesz zorganizować różne struktury „czasu” by osiągąć swoje upragnione cele.
 
Nie chodzi o to, czy masz (lub nie) zasoby do zrealizowania swoich upragnionych rezultatów.
Chodzi tylko o to, jak zorganizujesz swoje zasoby, by to sprawić.
 
Ignorowanie, minimalizowanie lub niedostateczne wykorzystanie tego nierozrywalnego i potężnego połączenia pomiędzy Twoim „poczuciem czasu” (lub „mapą-czasu”), Twoimi wewnętrznymi reprezentacjami i Twoimi działaniami oznacza, koniec końców, narażenie jakości Twojego doświadczenia i Twoich interakcji z innymi.
 
Jest wiele sposobów na uaktualnienie Twoich map „czasu”, tak abyś mógł przejąć kontrolę i odnosić się do „czasu” w korzystniejszy sposób, tak aby osiągnąć rzeczy, które są w Twoim życiu ważne.
 
Będziemy eksplorować „czas” na głębszym poziomie, co będzie obejmowało następujące praktyczne umiejętności:
 
• Rola języka w organizowaniu czasu: Odkrywaj i rozpoznawaj nieświadome wzorce językowe, które różnicują między ograniczaniem i poszerzaniem zakresu możliwości i wyborów.
• Style „zarządzania czasem”: Zidentyfikuj „pułapki czasu” i kontroluj „czas” zamiast być przez niego kontrolowany poprzez wykonanie drobnych usprawnień, które dadzą Ci większą wydajność w Twoim życiu osobistym i zawodowym.
• Struktury „czasu” jako system relacji: Organizuj struktury czasu by działały jako system zasobów w sposób, który przytacza większy potencjał do działania.
• „Czas” jako proces orientacji: Używaj „czasu” jako praktycznego i bezcennego narzędzia efektywnego planowania i priorytetyzowania aby osiągnąć to, co jest naprawdę istotne.
• Śledzenie „czasu”; śledź „czas” na sposoby które głęboko wpływają organizacje informacji aby tworzyć „punkty decyzyjne” w doświadczeniu które sięgają do zasobów i otwierają wybory tam, gdzie ktoś myślał, że żadnych wyborów nie ma.
• „Czas” jako narzędzie przeramowania: Naucz się jak używać orientacji „czasowej” dla stworzenia podstawy większej elastyczności, kreatywności i produkcyjności w reagowaniu na zmieniający się świat.
• Myślenie O-Kolejnym-Kroku: Użyj tego procesu aby przejść z braku działania do działania i sukcesu.
 
Zapraszamy Cię do wykonania kolejnego kroku i dołączenia do nas.
Odkryjesz, że dynamiki „czasu” reprezentują zestaw narzędzi, które tłumaczą się w działaniu na większą elastyczność, wolność i wybór w kształtowaniu Twojej teraźniejszości, a ostatecznie Twojej przyszłości.
 
Odkryj różnicę, która czyni różnicę… korzyści będą z Tobą przez całe życie.
 
Uczestnicy otrzymają „Certyfikat Osiągnięcia” potwierdzając ich udział w tym wyjątkowym 3-dniowym praktycznym szkoleniu NLP.
 
Szkolenie odbędzie się w centrum Warszawy, ul. Słowackiego 19a (najbliższe metro PLAC WILSONA)
 
godz. 9.30 – 18 (w piątek i sobotę)
godz. 9.30 – 14.30 (w niedzielę)
 
Organizator służy pomocą w rezerwacji miejsc noclegowych. Koszty dojazdu i pobytu nie są wliczone w koszt kursu.
 
Zainteresowanych udziałem prosimy o emaila foley@foley.com.pl – wyślemy wtedy szczegółowe informacje oraz kartę zgłoszenia udziału.
 
Zapisy:
Tel: 606 885555
e-mail: foley@foley.com.pl
 
English:
Welcome to The NLP Connection, Christina M. Hall, Ph.D.
Time-Space-View Continuum
 
“Time is the road upon which we lay our life hour by hour.”
 
It cannot be denied that “time” is a powerful force that impacts every area of our internal and external lives. In reality, the “clock” never stops… it is always “ticking.” Five years is going to pass regardless of what you do. At the primary level of experience, everything exists as processes — ongoing, never-ending change as your experiences move from stage to stage.
 
Every experience represents a “transition” that connects the past to the present to the future. So what it is that we are actually describing is not “time”, but events in various stages of development, that is, change.
 
What does this mean in terms of so-called „time management”? This means that when we misrepresent and misunderstand the structures of „time,” then our „time” management skills will misdirect us. Basically, there is no such thing as “time management”. We cannot „manage” time. However, with the understanding and “know-how” as to how the structures of time work efficiently at the deeper
level, you can organize the various “time” structures to achieve your desired goals.
 
It is not about whether (or not) you have the resources to accomplish your desired goals. It is all about how you organize your resources
to make your goals a reality. To ignore, minimize or underutilize this powerful connection between your “sense” of time (or “time-map”), your internal representations and your actions is to ultimately jeopardize the quality of your experience and your interactions with others.
 
There are several ways to update your „time” maps so that you can take charge and relate to „time” more resourcefully to achieve the things that are important in your life.
 
We will explore “time” at a deeper level, which will include the following the practical skills.
 
The Role of Language in Organizing Time: detect and recognize the unconscious language patterns that can make the difference between limiting or expanding the range of possibility and choice.
“Time Management” Styles: identify “time traps” and control “time” instead of letting it control you by making small adjustments to gain greater effectiveness in your personal and professional life.
The Structures of “Time” as a System of Relations: organize the structures of time to work as a system of resources in ways that bring forth greater potential into action.
“Time” as an Orienting Process: use “time” as a practical and invaluable tool for effective planning and prioritizing, to achieve what is really important.
Tracking “Time”: track “time” in ways that profoundly influence the organization of information to create “choice points” in experience that access resources and open up choices where someone thought there were none.
The Sub-Modalities of Time: explore the subjective dimensions of “time” and discover how “fast-time” and “slow-time” can serve as resources to increase productivity and enjoyment.
“Time” as a Reframing Tool: learn how to use “time” orientation to build a foundation of greater flexibility, creativity and productivity in responding to a changing world.
Next-Step Thinking: use this process to move from inaction to action and accomplish the things that are meaningful in your life.
We invite you to take the next step and join us. You will discover that the dynamics of “time” represent a set of tools that translate into action as greater flexibility, freedom and choice in shaping your present and ultimately your future.
 
Discover the difference that makes the difference… the benefits will last you a lifetime.
We invite you to join us. Discover the Potential and Actualize the Opportunities!
 
© 2016 The NLP Connection, Christina M. Hall
http://www.chris-nlp-hall.com/

Welcome to The NLP Connection, Christina M. Hall, Ph.D.

The Society of NLP. The NLP Connection.

Time-Space-View Continuum

“Time is the road upon which we lay our life hour by hour.”

It cannot be denied that “time” is a powerful force that impacts every area of our internal and external lives. In reality, the “clock” never stops… it is always “ticking.” Five years is going to pass regardless of what you do. At the primary level of experience, everything exists as processes — ongoing, never-ending change as your experiences move from stage to stage.

Every experience represents a “transition” that connects the past to the present to the future. So what it is that we are actually describing is not “time”, but events in various stages of development, that is, change.

What does this mean in terms of so-called „time management”? This means that when we misrepresent and misunderstand the structures of „time,” then our „time” management skills will misdirect us. Basically, there is no such thing as “time management”. We cannot „manage” time. However, with the understanding and “know-how” as to how the structures of time work efficiently at the deeper
level, you can organize the various “time” structures to achieve your desired goals.

It is not about whether (or not) you have the resources to accomplish your desired goals. It is all about how you organize your resources
to make your goals a reality. To ignore, minimize or underutilize this powerful connection between your “sense” of time (or “time-map”), your internal representations and your actions is to ultimately jeopardize the quality of your experience and your interactions with others.

There are several ways to update your „time” maps so that you can take charge and relate to „time” more resourcefully to achieve the things that are important in your life.

We will explore “time” at a deeper level, which will include the following the practical skills.

  • The Role of Language in Organizing Time: detect and recognize the unconscious language patterns that can make the difference between limiting or expanding the range of possibility and choice.
  • “Time Management” Styles: identify “time traps” and control “time” instead of letting it control you by making small adjustments to gain greater effectiveness in your personal and professional life.
  • The Structures of “Time” as a System of Relations: organize the structures of time to work as a system of resources in ways that bring forth greater potential into action.
  • “Time” as an Orienting Process: use “time” as a practical and invaluable tool for effective planning and prioritizing, to achieve what is really important.
  • Tracking “Time”: track “time” in ways that profoundly influence the organization of information to create “choice points” in experience that access resources and open up choices where someone thought there were none.
  • The Sub-Modalities of Time: explore the subjective dimensions of “time” and discover how “fast-time” and “slow-time” can serve as resources to increase productivity and enjoyment.
  • “Time” as a Reframing Tool: learn how to use “time” orientation to build a foundation of greater flexibility, creativity and productivity in responding to a changing world.
  • Next-Step Thinking: use this process to move from inaction to action and accomplish the things that are meaningful in your life.

We invite you to take the next step and join us. You will discover that the dynamics of “time” represent a set of tools that translate into action as greater flexibility, freedom and choice in shaping your present and ultimately your future.

Discover the difference that makes the difference… the benefits will last you a lifetime.
We invite you to join us. Discover the Potential and Actualize the Opportunities!

Szczegóły

Początek:
13 września, 2019 @ 09:00
Koniec:
15 września, 2019 @ 14:00
Koszt:
zł2.580
Kategorie Wydarzenie:
, , , , ,

Organizator

Miejsce wydarzenia